Икономистите на БАН: Не сме в рецесия, но имаме нисък темп на растеж

За три години нивото на безработицата е скочило двойно – от 5.6 на 11.3 процента
21.05.2012 г. 17:24
, видяна: 3334
В средносрочен план бюджетното салдо ще остане дефицитно, прогнозираха икономистите при представянето на доклада.
"България няма добра структура на износа, ако искаме да градим растеж. Не сме в в рецесия, но кризата се усеща от всички - липсват двигатели на вътрешното потребление, лошите кредити, регионалните различия и безработицата продължават да растат". Това е оценката на учените от Института за икономически изследвания при БАН в доклада за икономиката у нас през последните 3 години и перспективите за развитие в средносрочен план.

Растежът все още е под потенциала, а икономическото ни развитие напред е тясно свързано с усвояването на еврофондовете, казаха експертите при представянето на научно-изледователския си труд. Докладът проследява основните тенденции и динамиката на макроикономическите параметри, влиянието на провежданите политики върху развитието на регионите и на бизнес средата, както и очакванията за икономически растеж до 2014 г. Специален акцент в него е поставен върху конкурентоспособността на българските предприятия.

Страната ни изостава в класациите по конкурентоспособност и условия за правене на бизнес, посочиха икономистите на БАН. Според тях най-проблемните области в конкурентоспобността са иновациите, инфраструктурата, институциите, технологичната готовност и размерът на пазара. Влошаването на условията за правене на бизнес пък засяга издаването на строителни разрешения, международната търговия, изпълнението на договори и решаването на производствата по несъстоятелност.

По данни на Световния икономически форум за 2011 г. България се класира на 74-то място от 142 страни по конкурентоспособност, а спрямо условията за правене на бизнес за 2012 г. – на 59-о място от общо 183 изследвани държави.

Бизнесът у нас изпитва силни ограничения в достъпа до финансови ресурси, проблем за развитието му са нелоялните практики на сивият сектор, политическата нестабилност, размерът на данъчните ставки, недобре обучената работна сила и корупцията, сочи анализът на института.

В резултат на кризата и несигурната икономическа среда рентабилността на българските предприятия спада с 54-85%, бързо нараства общата им и междуфирмената задлъжнялост. Преобладаващ дял от около 90% от дружествата с ликвидни проблеми са микропредприятия с персонал до 9 души. Освен че има нарастване на относителните дялове на търговските задължения спрямо оборота, веригите от просрочени междуфирмени задължения се превръщат в сериозна заплаха за масови фалити, загуба на работни места, натиск върху социално-осигурителната система, ерозиране на приходите в бюджета и генериране на нестабилност във финансовата система, посочиха икономистите на БАН.

България не е изправена пред опасността от голям бюджетен дефицит, смятат експертите, но задържането на плащанията към бизнеса, съкращаването на инвестициите и отлагането на реформи в ключови сфери влошават като цяло бизнеса средата у нас. Регистрираният спад през 2009 г. е 5.5%, възстановяването през 2010 г. – твърде слабо, с едва 0.4% растеж.

Растежът за 2011 г. е по-силно изразен – 1.7%, което е следствие от подобрената външна среда и бързото нарастване на износа. Вътрешното търсене обаче остава потиснато, особено в сферата на инвестициите, което обуславя и слабото представяне на вноса. От страна на предлагането промишлеността показва добри резултати.

Очакванията на авторския колектив от 12 изследователи от различни секции на института са за забавяне темпа на растеж през 2012 г. до 1.3%. Догодина не е изключено да има ускоряване на нарастването на БВП до 2.7%, а през 2014 г. – до 4.2 на сто, казаха те при представянето на годишния доклад. И подчертаха, че основни фактори за това ще са инвестициите и по-умереният растеж на потреблението, както и степента на усвояване на средствата от европейските фондове и програми.

В средносрочен план бюджетното салдо ще остане дефицитно, сочи прогнозата на икономистите на БАН. Тенденцията започна от 2008 г., когато  излишъкът спадна до все още значителните 2.9% от БВП, през 2010 г. премина в сериозен дефицит от 4%, а за 2011 г. е ограничен до 2.1%. При оптимистичен сценарий очакванията са той да остане на подобно ниво и през следващите няколко години, уточниха икономистите.

България е сред страните членки, където целият ефект на кризата се пренесе върху заетостта, без да се накърни производителността на труда, е един от ключовите изводи в доклада. От втората половина на 2010 и цялата 2011 г. ръстът на производителността на труда надхвърля този на реалната работна заплата. За три години нивото на безработицата обаче скочи двойно – от 5.6 на 11.3%, което е едно от най-големите нараствания в ЕС, става ясно от направения анализ.

Според икономистите динамиката на заетостта през 2012 и 2013 г. ще зависи от скоростта на възстановяване на българската икономика и от типа растеж. Прогнозата за тази година са работодателите да останат предпазливи при възстановяването на работните места и равнището на безработицата да продължи да нараства. Тя ще започне да намалява едва през 2013 г., когато се очаква увеличаване на заетостта заради ускорения растеж и повишеното ниво на икономическа активност, казаха от Института за икономически изследвания при БАН.

Още по темата

Емигрантските парични преводи все още са важен фактор в икономиката ни. Снимка infobulgaria.info
22.10.2012 г. 17:19, видяна: 3959
Независимо от кризата в Европа и Щатите и общия спад на икономическата активност и заетостт българските емигранти продължават да изпращат пари у дома.
прочети повече
Конференцията събра български и чуждестранни изследователи, преподаватели и експерти по икономика.
18.10.2012 г. 18:11, видяна: 3647
Кризата на еврото в една и съща степен е криза на суверенните дългове и на частния сектор.
прочети повече
 
 
 

 
Гласували: 41
Да, както винаги.
12,20% (5)
Все още се колебая.
24,39% (10)
Нямам нито отпуск, нито пари, така че няма да ходя.
34,15% (14)
Не, страх ме е от коронавируса.
29,27% (12)
 
Най-четени новини